ประธานกรรมการ 
นายสถิตชัย วรานนท์วนิช
 ผู้จัดการ 
นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา
ทำเนียบบุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ

ติดต่อสอบถาม

02 - 4961337
02 - 4961338

ผู้ชม
วันนี้ 19
เมื่อวาน 9
ทั้งหมด 10,817
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 19
เมื่อวาน 14
ทั้งหมด 12,579

สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

ประวัติการก่อตั้ง


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ความมั่นคงสำหรับสมาชิกสหกรณ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในบริบทของภาครัฐ
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีสาระสำคัญ “เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ” การรวมกันของบุคคลเป็นสมาคมนั้นรัฐธรรมนูญได้ส่งเสริมและคุ้มครองรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ชัดเจนดังปรากฏในมาตรา 45 ที่บัญญัติว่า 

      “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่นการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม ของประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”

      จึงเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญของบุคคลในการรวมกันเป็นสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสมาคมอย่างหนึ่งตามที่รัฐธรรมนูญส่งเสริมคุ้มครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย และปัจจุบันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เจริญก้าวหน้า และเติบโตเพิ่มมากขึ้นตลอดมา ปัจจุบันมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วทั่วประเทศกว่า 1,450 สมาคม มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการนี้ ประมาณ 20,000 ล้านบาทนับตั้งแต่อดีตที่รัฐเล็งเห็นว่าการดำเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นอกจากรัฐจะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินกิจการดังกล่าวแล้วรัฐยังได้ควบคุมการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วย ซึ่งเห็นได้ว่ารัฐได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 287 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และได้ใช้บังคับตลอดมาเป็นระยะเวลา 2 ปีเศษ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 ยังมีบทบัญญัติบางประการกำหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน อีกทั้งวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่รัดกุมพอที่จะป้องกันการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ ทำให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับความเสียหายจึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 เพื่อให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 เป็นพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ที่ใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน


ความเป็นมาในการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในบริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

      เมื่อปี พ.ศ.2552 กลุ่มผู้นำองค์กรครูซึ่งเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรที่จะต้องร่วมกันก่อตั้งองค์กรสวัสดิการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ ชพค. เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และมอบหมายให้มีคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องนี้พร้อมกับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ในที่สุดมีความเห็นตรงกันมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เป็นแกนนำเพื่อขับเคลื่อนเชิญชวนให้บรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศร่วมมือก่อตั้ง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ไปพร้อมกันภายใต้อุดมการณ์ “ องค์กรคู่ เพื่อครูไทย”

จุดเริ่มต้น และก่อตั้งสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

      ประมาณเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552 คณะผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศมีฉันทานุมัติมอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ในคราวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น ”องค์กรคู่เพื่อครูไทย” และกำหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ทำมีหน้าที่จัดสวัสดิการเพื่อ คนเป็น ส่วนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นให้เป็นสวัสดิการสำหรับ คนตาย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ซึ่งในขณะนั้นมี ดร.ก๊ก ดอนสำราญ เป็นประธานกรรมการ นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา เป็นผู้จัดการ ได้นำภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีลำดับความเป็นมาดังต่อไปนี้

      1. จัดการประชุมครั้งแรก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 -30 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

      2. ประชุมครั้งที่ 2 โดยประชุมคณะผู้ก่อตั้งเพื่อลงสัตยาบัน และลงนามในเอกสารขอจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ครูไทย จำกัด พร้อมกันกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 ณ โรงแรมเลย พาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีผู้ร่วมลงนามครั้งนั้นจำนวน 84 สหกรณ์

      3. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ยื่นขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (ชสอค.) ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และยื่นขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสำราญ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เป็นกรรมการชุดก่อตั้งทั้งสององค์กร โดยแต่งตั้งนายสุรศักดิ์ ยศปัญญา เป็นผู้จัดการคนแรกทั้งสององค์กรด้วย

      4. จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกโดยผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 800 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2553 ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ ก.ค. และ ดร.องค์กร อมรศิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา

      5. กำหนดโครงสร้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ทั้งสององค์กรเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งสมาคมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด นับแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถึง ปี พ.ศ.2555

      6. วันที่ 15 มกราคม 2556 ย้ายที่ตั้งสำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากจังหวัดเลยมาตั้งในเขตท้องที่ทีจังหวัดนนทบุรีเพื่อความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สถานที่ตั้งของสมาคมมีความเป็นศูนย์กลางของประเทศ และได้รับความอนุเคราะห์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ) ให้ใช้พื้นที่อาคาร ขั้น 5 เป็นที่ตั้งสำนักงาน

      7. นับแต่ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยจนถึงปัจจุบัน(28 กุมภาพันธ์ 2561) มีผู้บริหารทั้งสององค์กรมาแล้ว ดังนี้

          7.1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

ปี ..

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ


2553 - 2555


ดร.ก๊ก        ดอนสำราญ

นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา


2556 - 2557


นายสถิตชัย  วรานนท์วนิช

นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา


2558 - 2559


นายสถิตชัย  วรานนท์วนิช

นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา


2560 - 2561


นายสถิตชัย  วรานนท์วนิช

นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา          7.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ปี ..

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ


2553 - 2555


ดร.ก๊ก        ดอนสำราญ

นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา


2556 - 2557


นายเอนก    เนียมเทศ

นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา


2558 - 2559


นายอุทัย      ศรีเทพ

นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา


2560 - 2561


นายอุทัย      ศรีเทพ

นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา
      8. สนับสุนนให้มีการขยายแนวคิดไปยังกลุ่มวิชาชีพอื่น ดังนั้นในปี 2554 จึงร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รณรงค์เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกลุ่มวิชาชีพของตนวัตถุประสงค์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด
      "องค์กรคู่เพื่อครูไทย" เกิดจากแนวคิดขององค์กร วิชาชีพครูและสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 87 สหกรณ์โดยแยกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 76 สหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (สามัญ) 11 สหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้นรวม190,509,944,689 ล้านบาท มีหนี้เงินกู้รวม 552,619,169,000 ล้านบาทมีเงินรับฝากรวม98,588,887,086 ล้านบาทร่วมกันให้จัดตั้งองค์กร ทางการเงินและองค์กรด้านสวัสดิการที่คู่กันและเอื้อประโยชน์ระหว่างกันซึ่งต่อมาผู้แทนองค์กรวิชาชีพและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้จัดประชุมระดมความคิดในเดือนกันยายน 2552 และเดือนมกราคม 2553เห็นชอบให้จดทะเบียนก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัดมีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 108 สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชั้น 5
199 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 02-4961337 โทรสาร 02-4961338
E-mail ftsc.coop3@gmail.com
 
   ยางลูกระนาด   โซล่าเซลล์   โบโซ่   เทปกาวราคาถูก   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×